Loading...

Política de Compliance

Contingut essencial de la Política de Compliance.

Organització

Enllaç amb el Codi Ètic
Aquesta política desplega el següent apartat del nostre Codi Ètic:
Àmbit objectiu
Aquesta norma s'aplica als àmbits d'activitat següents:
Àmbit subjectiu
Aquesta norma s'aplica als grups i persones següents:
Compromisos
Els compromisos de compliment que afecten l'organització en el marc de l'àmbit objectiu establert són els següents:
El comportament esperat de les persones que es vegin exposades als delictes o incompliments que potencialment poden afectar l'organització són els següents:
No tol·lerància a l'incompliment
Aquesta organització manifesta la seva no tol·lerància als incompliments. Les conseqüències derivades de no observar el conjunt de la política són les següents:
Mesures organitzatives
Per ajudar les persones que es vegin afectades a complir amb els estàndards de conducta i supervisar l'aplicació pràctica d'aquesta política s'han disposat les mesures organitzatives següents:
Canals de comunicació
Els canals de comunicació a través dels quals manifestar dubtes, comentaris o inquietuds són els següents: